Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]Statut


 

STATUT

Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

 

 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie i zwane jest
w dalszej części Stowarzyszeniem.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - „Prawo
o stowarzyszeniach", ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia i terenem działalności jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, w szczególności zaś  na rzecz swoich członków  w oparciu o pracę społeczną członków i wolontariuszy. Ma prawo zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego zadań statutowych. Dochód z działalności Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia, a jedynie w całości na działalność statutową.

 

 

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak. Godłem Stowarzyszenia jest czworokątna bandera, którą krzyżujące się niebieskie pasy dzielą na cztery równe pola. W miejscu przecinania się pasów znajdują się koło,
  w które wpisane są inicjały: BTW. Górne lewe pole stanowią barwy narodowe. Pieczęć Stowarzyszenia zawiera godło i herb miasta Bydgoszczy i napis w otoku „ Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie" oraz datę założenia „1920". Stowarzyszenia na wyłączne prawo używalności barw, godła i pieczęci.
 2. Stowarzyszenie może przystępować do związków sportowych.

 

 

Rozdział II Cele i zasady działania Stowarzyszenia

 

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

 • 1. nauki, edukacji oraz wychowania młodzieży, w tym również wychowania, młodzieży w duchu sportowej rywalizacji,
 • 2. ochrony i promocji zdrowia,
 • 3. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • 4. promocji i organizacji wolontariatu,
 • 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • 6. działalności charytatywnej,

a także działalność polegająca na:

 • 7. krzewieniu kulturoznawstwa oraz organizacji i wspieraniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • 8. podejmowaniu działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • 9. krzewieniu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności sportu wioślarskiego wyczynowego i rekreacyjnego,
 • 10. budzeniu zamiłowania ojczystego kraju przez poznawanie jego historii, dorobku kulturowego i sportowego.

 

§ 8

 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 • 1. działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
 • a) prowadzenia szkolenia sportowego,
 • b) organizowania szkolenia sportowego,
 • c) organizowania turystyki, w szczególności turystyki wodnej,
 • d) organizowania imprez kulturalnych i oświatowych,
 • 2. działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
 • a) prowadzenia szkolenia sportowego członków Stowarzyszenia.
 • b) organizowania szkolenia sportowego członków Stowarzyszenia.
 • c) uczestniczenia w regatach wioślarskich i imprezach sportowych członków Stowarzyszenia.
 • d) organizowania turystyki, w szczególności turystyki wodnej na rzecz członków Stowarzyszenia.
 • e) organizowania imprez kulturalnych i oświatowych dla członków Stowarzyszenia oraz osób ze środowisk zagrożonych patologią .
 • f) propagowania sportu i rekreacji w środowiskach zagrożonych patologią.
 • g) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • 1. Członków zwyczajnych.
 • 2. Członków honorowych.
 • 3. Członków wspierających.

 

§ 10

 

 • 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 • 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce stałego zamieszkania na terenie RP, zgodnie z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach" obowiązującą obywateli polskich.
 • 3. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP na prawach członka wspierającego.

 

§ 11

 

 • 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 10 do 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • 1. Ścisłe przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 2. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • 3. Dbać o urządzenia i sprzęt Stowarzyszenia.
 • 4. Służyć innym dobrym przykładem w życiu sportowym i prywatnym.
 • 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 • 1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • 2. Stawiać wnioski wobec Stowarzyszenia.
 • 3. Brać udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

§ 14

 • 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 • 2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.
 • 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 • 1. Ścisłe przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 2. Dbać o urządzenia i sprzęt Stowarzyszenia.
 • 3. Służyć innym dobrym przykładem w życiu sportowym i prywatnym.
 • 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

 • 1. Stawiać wnioski wobec Stowarzyszenia.
 • 2. Brać udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 

§ 17

 • 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
 • 2. Członek wspierający - osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

 

§ 18

 

1.      Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu nowych członków na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty złożenia wniosku.

2. Członkostwo ustaje w przypadku:

 • 1) rezygnacji,
 • 2) skreślenia
 • 3) wykluczenia,
 • 4) śmierci.

3. Uchwały w zakresie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu oraz od odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje wnioskodawcy lub członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez członka lub wnioskodawcę.

5. Wykluczenie członka z szeregów Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku:

 • 1) utraty praw obywatelskich,
 • 2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 • 3) nieprzestrzegania zasad sportowego zachowania i współżycia,
 • 4) działania na niekorzyść stowarzyszenia.Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

§ 19

 

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • a. Walne Zebranie Członków,
 • b. Zarząd,
 • c. Komisja Rewizyjna.
 • 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej w tej kwestii uchwały.

 

§ 20

 

 • 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władz Stowarzyszenia.
 • 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • 1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 • 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 3) udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • 4) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • 5) wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • 6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków, skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia,
 • 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach oraz wniosków przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd i Komicję Rewizyjną
 • 8) podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.
 • 3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
 • 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 • 5. Uprawnionymi do głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków są wszyscy członkowie zwyczajni i członkowi honorowi.

 

 

§ 21

 

 • 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
 • a. zwyczajne,
 • b. nadzwyczajne.
 • 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
 • 3. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 15 % Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.
 • 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

 

§ 22

 

W walnym Zebraniu udział biorą:

 • 1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
 • 2. Członkowie wpierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§ 23

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 ÷ 11 osób, w tym:

 • 1. Prezesa Zarządu,
 • 2. Wiceprezesa Zarządu ds. organizacyjnych,
 • 3. Wiceprezesa zarządu ds. sportu,
 • 4. Sekretarza,
 • 5. Skarbnika,
 • 6. 1-6 członków Zarządu w tym członkowie w randze Pełnomocnika zarządu do określonych zadań powoływani i odwoływani z tej funkcji przez Zarząd w czasie trwania kadencji.

Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

§ 231

 

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • 2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • 3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 • 4) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności;
 • 5) przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
 • 6) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa;
 • 7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
 • 8) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 • 9) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

§ 25

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 26

 

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

§ 27

 

 • 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób.
 • 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 28

 

 • 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,
 • b. dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
 • c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
 • d. występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

 

§ 29

 

 • 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków.
 • 2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

 

 

§ 30

 

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 31

 

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 • 1. składki członkowskie,
 • 2. dotacje, subwencje,
 • 3. darowizny, spadki,
 • 4. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
 • 5. dochody z ofiarności publicznej.

 

§ 32

 

Zabrania się:

 • 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 • 2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • 3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 33

 

 • 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. prezesa lub jednego z dwóch wiceprezesów i skarbnika.
 • 2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: prezes i jeden z dwóch wiceprezesów lub sekretarz.

 

 

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34

 

Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 35

 

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku          i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

Treść Statutu BTW wraz ze zmianami wprowadzonymi  Uchwalą na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24.03.2012 r.

Pliki do pobrania

cofnij